A környezetünk védelme közös érdekünk és célunk.
Technológiai és műszaki megoldás a környezetvédelemben!

Jogszabályok

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

164/2003. (X. 18.) Kormány rendelet
Hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

A vonatkozó jogszabályok ismeretében néhány fontos tudnivaló:

Nem adható át veszélyes hulladék az „SZ” HULLADÉK KISÉRŐJEGY A VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁHOZ” nevű dokumentumon, ha a begyűjtő a begyűjtött hulladékokat nem közvetlenül a kezelőnek adja át.

A szállító csak az „SZ” kísérőjegyen feltüntetett kezelőnek adhatja át a veszélyeshulladék-szállítmányt.

A hulladék termelője naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő hulladékokról, a kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről.

A nyilvántartások, bizonylatok a veszélyes hulladék esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők.

Adatszolgáltatásra kötelezett hulladékkezelőnek a kötelezettség keletkezésétől számított 60 napon belül a területileg illetékes felügyelőségen írásban be kell jelentkeznie a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe. Az adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül az adatlapok ismételt megküldésével be kell jelenteni.

Adatszolgáltatási kötelezettség a keletkezett hulladékokról éves gyakorisággal a tárgyévet követő év március 1. napjáig.

Amennyiben a kötelezett nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére köteles.